Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΡΗΤΗ --

 Τα εκκαθαριστικά σχέδια συνεχίστηκαν στην Κρήτη, της οποίας. ο ελάχιστος πληθυσμός που είχε απομείνει, αρνιώταν να υποκείψει.
Παράλληλα ο αυτοκράτωρας αποφάσισε να ανανεώση το μολισμένο ‘βάρβαρο Ελληνικό αίμα’ της νήσου, με υγειές Χριστιανικό και Αριστοκρατικό, στέλοντας νέους αποίκους που θα έπαιζαν και το ρόλο του θεματοφύλα ....
Στην αποστολή νέου εκστρατευτικού σώματος,
Αποστέλλει και επιστολή για να ανακοινωθεί στην Κρήτη (αυτούσια)

Προειδοποιητική Διακήρυξη προς τον ανυπότακτο λαό της Κρήτης,
«Αλέξιος ο Κομνηνός και πρφυρογέννητος, βασιλεύς Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης… Δια της εξουσίας ταύτης γράφομεν προς εσάς τους κατοίκους της Κρήτης, όπου ωσάν άφρονες και λωλοί όπου ιδία σας θελήσει γίνεσθε, καθώς και οι παρέμπροσθέν σας, όπου εκατοίκουν εις αυτό το νησί πιστοί και άπιστοι εγίνατε απειθείς της ημών βασιλείας και αφανιστήκατε από τον κραταιόν στρατηγόν Βελισσάριον, από τον πρώην ημών αγιώτατον Βασιλέαν μέγαν Ιουστινιανόν και πάλιν από τον κραταιόν Φωκάν, και μετέπειτα από τον ανδρειωμένον και δυνατόν εις τους πολέμους Βάρδαν τον Θαλασσινόν, πατρίκιον και επίτροπον του ορθόδοξου βασιλέως ‘Ρωμανού του Αργυροπούλου, και τούτο όλον εγένετο δια την παράβασιν και αποστασίαν, καθώς και εσείς τώρα κάνετε και γίνεσθε απειθείς της ημών βασιλείας, κυριεύοντες το νησί της Κρήτης, όπου δεν δίδετε βασιλικά δοσίματα και τους κριτάς και επιτρόπους της ημών βασιλείας δεν δέχεσθε, αλλά με πολλήν εντροπήν και καταφρόνησιν εις ημάς τους αποστέλλετε. Δια τούτο με βουλήν Συνοδικήν των Παναγιωτάτων Πατριαρχών και ετέρων Αρχιερέων και με γνώμη ολωνών των Αρχόντων της Βασιλικής Βουλής δια το τέλειον και ακατάκρατόν σας αφανισμόν, ολωνών όπου κατοικείτε εις το νησί της Κρήτης, γυναικών και παιδίων και πραγμάτων σας, πέμπομεν ένα μέρος μικρόν από τας δυνάμεις του βασιλέως ημών, ήγουν κάτεργα ρ’(=100) και ξεχωριστά το κάτεργον το βασιλικόν, όπου με αυτό στέλνω διά βασιλέα και επίτροπόν μας τον μυριοπόθητον και φίλτατον μου υιόν Ισαάκιον ομού με τους παρόντας ιβ’(12) γενεών Αρχοντες της ημών Βασιλείας και Βουλής, με τέλος αποφασιστικόν δια την εξολόθρευσιν και αφανισμόν σας, ανδρών, γυναικών και παιδίων, και οπού ακόμη ούτε ‘σείς ούτε οι πρώτοι σας είδετε την ούτε ηκούσατέ την και όλους σας θέλουν μαζώξει, δια να παιδευθήτε με τυραννισμούς και σκληρούς θανάτους και κατά κράτος χαλασμού, ωσάν ατοί σας είσθε αιτία διά την άμετρόν σας εξωφρένειαν. Ταύτα όλα σας γράφω, και ευθέως εγγίξωσι τα κάτεργα θέλετε υπάγει να προσκυνήσητε και να υποταχθήτε, θέλετε έχειν παραμικράν συμπάθειαν, ειδέ και κάμετε αλλέως, θέλετε αφανισθή κατά κράτος με απόφασιν της παρούσης βουλής όπου είναι αμετασάλευτος αρπβ’(=1192)
+ Ο εν Χριστώ Βασιλεύς περιπόθητος υιός και ημέτερος επίτροπος Ισαάκιος
+ Καγώ ο πατήρ αυτού Αλέξιος, έτι δε και οι εμού ιβ’(=12) Αρχοντόπουλοι.
(Γρηγ.Παπαδοπετράκη ‘Ιστορία των Σφακίων’σελ 97, εκδ.1971)

Σ’αυτά τα πλαίσια της πολυετούς προσπάθειας των Βυζαντινών να επιβάλλουν την Εβραιογενή Χριστιανική θρησκεία που μισούσε κάθε Πρόοδο, Επιστημονική και Πευματική ανάπτυξη, κατάφεραν να αφανίσουν 19.000.000 Ελλήνων από τα 21.000.000 που υπήρχαν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και τις παροικίες (Ιταλία, Ιωνία, Καισάρια, Καπαδοκία, Συρία κλπ)
Επιστήμονες , Φιλόσοφοι και Πνευματικοί άνθρωποι διώχτηκαν και σφαγιάστηκαν. Κλείσαν τα Σχολεία, οι Ακαδημίες και οι Ναοί του Πνεύματος και αναπτυχθηκαν οι Ιερατικές σχολές .
Οι Κρήτες εξακολούθησαν να λατρευουν κρυφά τους δικους τους θεούς ..... Ακόμα και στον 21ο αιώνα συνεχίζει να ακουγεται ο όρκος '' μα τω Ζα'' , άν και αμφιβάλλω εάν γνωριζουν για τον Κρηταγενή θεό τους ! Κι αν αναρωτηθούν ή ρωτηθούν, ίσως ο νούς τους παει στα οζά !

Μαρία Σοφία Κουτσουράκη πηγές Αρχείο Εθνικής Αντιστασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου